सुन्नुहोस्

book image

अडियो बाइबल

पूर्ण परिवर्तन, प्रार्थनाका उत्तरहरू, समस्याहरूका समधान प्रेरणा भएका सन्देशहरूद्वारा पाउनको निम्ति सुन्नुहोस् – तपाईंको जीवनको लागि एक बुँदा सङ्‌कल्प ।
पुरानो करार
नयाँ करार
 • उत्पत्ति
  50अध्यायहरू
  4:28:17
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • प्रस्थान
  40अध्यायहरू
  3:50:57
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • लेवी
  27अध्यायहरू
  2:59:43
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • गन्ती
  36अध्यायहरू
  3:42:56
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • व्यवस्था
  34अध्यायहरू
  3:17:31
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • यहोशू
  24अध्यायहरू
  1:57:25
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • न्यायकर्ता
  21अध्यायहरू
  2:31:20
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • रूथ
  4अध्यायहरू
  0:19:37
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • १ शमूएल
  31अध्यायहरू
  3:01:44
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • २ शमूएल
  24अध्यायहरू
  2:50:35
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • १ राजा
  22अध्यायहरू
  3:01:25
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • २ राजा
  25अध्यायहरू
  2:57:49
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • १ इतिहास
  29अध्यायहरू
  2:47:49
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • २ इतिहास
  36अध्यायहरू
  3:19:49
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • एज्रा
  10अध्यायहरू
  1:00:05
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • नहेम्याह
  13अध्यायहरू
  1:25:54
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • एस्तर
  10अध्यायहरू
  0:44:38
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • अय्यूब
  42अध्यायहरू
  2:39:47
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • भजनसंग्रह
  150अध्यायहरू
  6:47:29
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • हितोपदेश
  31अध्यायहरू
  2:06:56
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • उपदेशक
  12अध्यायहरू
  0:47:26
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • श्रेष्टगीत
  8अध्यायहरू
  0:25:57
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • यशैया
  66अध्यायहरू
  5:02:05
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • यर्मिया
  52अध्यायहरू
  5:36:29
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • विलाप
  5अध्यायहरू
  0:29:17
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • इजकिएल
  48अध्यायहरू
  4:56:09
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • दानिएल
  12अध्यायहरू
  1:27:03
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • होशे
  14अध्यायहरू
  0:46:06
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • योएल
  3अध्यायहरू
  0:17:42
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • आमोस
  9अध्यायहरू
  0:34:38
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • ओबदिया
  1अध्यायहरू
  0:06:10
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • योना
  4अध्यायहरू
  0:11:42
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • मीका
  7अध्यायहरू
  0:28:05
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • नहूम
  3अध्यायहरू
  0:11:58
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • हबकूक
  3अध्यायहरू
  0:13:59
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • सपन्याह
  3अध्यायहरू
  0:14:26
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • हाग्गै
  2अध्यायहरू
  0:10:31
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • जकरिया
  14अध्यायहरू
  0:51:03
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • मलाकी
  4अध्यायहरू
  0:17:24
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
Copied to clipboard.

0:0
0:0
0:0
0:0
70
विषय सूची
सेयर गर्नुहोस
डाउनलोड गर्नुहोस
Copied to clipboard.

तपाईंको फाइल डाउनलोड हुँदैछ। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोस्।