सुन्नुहोस्

book image

अडियो बाइबल

पूर्ण परिवर्तन, प्रार्थनाका उत्तरहरू, समस्याहरूका समधान प्रेरणा भएका सन्देशहरूद्वारा पाउनको निम्ति सुन्नुहोस् – तपाईंको जीवनको लागि एक बुँदा सङ्‌कल्प ।
पुरानो करार
नयाँ करार
 • मत्ती
  28अध्यायहरू
  2:53:39
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • मर्कूस
  16अध्यायहरू
  1:47:49
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • लूका
  24अध्यायहरू
  2:44:37
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • यूहन्ना
  21अध्यायहरू
  0:02:26
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • प्रेरित
  28अध्यायहरू
  2:51:49
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • रोमी
  16अध्यायहरू
  1:14:49
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • १ कोरिन्थी
  16अध्यायहरू
  1:07:46
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • २ कोरिन्थी
  13अध्यायहरू
  0:45:29
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • गलाती
  6अध्यायहरू
  0:23:36
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • एफिसी
  6अध्यायहरू
  0:22:44
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • फिलिप्पी
  4अध्यायहरू
  0:16:14
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • कलस्सी
  4अध्यायहरू
  0:15:10
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • १ थिस्सलोनिकी
  5अध्यायहरू
  0:13:48
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • २ थिस्सलोनिकी
  3अध्यायहरू
  0:07:50
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • १ तिमोथी
  5अध्यायहरू
  0:18:35
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • २ तिमोथी
  4अध्यायहरू
  0:13:40
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • तीतस
  3अध्यायहरू
  0:07:54
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • फिलेमोन
  1अध्यायहरू
  0:03:27
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • हिब्रू
  13अध्यायहरू
  0:57:17
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • याकूब
  5अध्यायहरू
  0:18:48
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • १ पत्रुस
  5अध्यायहरू
  0:18:52
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • २ पत्रुस
  3अध्यायहरू
  0:11:42
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • १ यूहन्ना
  5अध्यायहरू
  0:19:44
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • २ यूहन्ना
  1अध्यायहरू
  0:02:26
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • ३ यूहन्ना
  1अध्यायहरू
  0:02:41
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • यहूदा
  1अध्यायहरू
  0:06:21
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
 • प्रकाश
  22अध्यायहरू
  1:27:01
  जीवित वचनबाट अडियो बाइबलको undefined अध्याय undefined सुन्नुहोला।
Copied to clipboard.

0:0
0:0
0:0
0:0
70
विषय सूची
सेयर गर्नुहोस
डाउनलोड गर्नुहोस
Copied to clipboard.

तपाईंको फाइल डाउनलोड हुँदैछ। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोस्।